Regulamin sklepu internetowego

BOHYNE

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje pojęć
 3. Wymagania techniczne
 4. Rejestracja
 5. Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych Produktów
 6. Warunki składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży
 7. Sposoby płatności
 8. Realizacja zamówień
 9. Reklamacje
 10. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta
 11. Ochrona danych osobowych
 12. Prawa autorskie i pokrewne
 13. Postanowienia końcowe

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym hTps://bohyne.pl/, prowadzony jest przez

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na obszarze Polski.
 2. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego .

 • 2

Definicje pojęć

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego,
 2. Sprzedawca – właściciel Sklepu,
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem hTps://bohyne.pl/.
 4. Produkt – towar prezentowany na stronie internetowej Sklepu, możliwy do zakupu przez Klienta;
 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot zdolny do zawierania umów,
 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 1. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej

obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 2. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 1. Konto – konto klienta w Sklepie; są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 3. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 1. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 • 3

Wymagania techniczne

 1. Do przeglądania stron internetowych Sklepu, w tym przeglądania Produktów, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu przeglądarką internetową typu Safari, IE, Firefox, Opera, Chrome. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu, w tym rejestracji w Sklepie, a także składania zamówień na Produkty, niezbędne jest ponadto posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) i włączona obsługa plików cookies.

 1. Przeglądanie Produktów nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu lub bez rejestracji – po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.

 1. Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Sprzedawcy do plików cookies określa Polityka prywatności.

 • 4

Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie umożliwia Klientowi:
 1. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;
 2. składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;
 3. tworzenie listy zakupów;
 4. przeglądanie historii zamówień;
 5. zamówienie i rezygnację z zamówienia newsleTera;
 6. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
 1. W celu rejestracji w Sklepie (założenia konta Klienta) należy wypełnić on-line formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło.
 2. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sprzedawca, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

 1. Rejestracja w Sklepie i korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 1. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.
 1. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
 2. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać stosowną prośbę do Sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@bohyne.pl Dane Klienta zostaną usunięte zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności.

 • 5

Ceny oraz opłaty należne za dostarczenie zamówionych Produktów

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie:
 1. wyrażone są w złotych polskich,
 2. zawierają podatek VAT,
 3. nie zawierają kosztów wysyłki i płatności, które to koszty zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i sposobu płatności za Produkt i podawane są w momencie dokonania przez Klienta wyboru sposobu dostawy i płatności w formularzu zamówienia.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów podanych w Sklepie w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, że cena Produktu podana na stronie internetowej Sklepu w chwili złożenia zamówienia będzie ceną sprzedaży Produktu.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia akcji promocyjnych oraz konkursów na stronie internetowej Sklepu. Zasady takich akcji będą każdorazowo określone w odrębnym regulaminie.

 • 6

Warunki składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Klient, składając zamówienie w Sklepie, powinien oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności.

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 2. Klient składa zamówienie poprzez:
 1. wybór jednego lub kilku Produktów;
 2. prawidłowe wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia udostępnianego przez

Sklep;

 1. wysłanie formularza zamówienia w formie elektronicznej ze strony Sklepu, poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

 1. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu zamówienia lub danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia.

 1. Złożenie zamówienia Produkty przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży tego Produktu, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu i zgodnie z treścią zamówienia.

 1. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, a Sprzedawca rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.

 1. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą do zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej tego zamówienia.

 1. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwesrach związanych z realizacją zamówienia.

 • 7

Sposoby płatności

 1. W Sklepie stosowane są następujące sposoby płatności:
 1. przelew na rachunek bankowy Sklepu o nr: 50 1140 2004 0000 3002 8080 9710,
 1. system płatności elektronicznych Przelewy24.

 1. Termin płatności za zamówione Produkty w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „z góry“ wynosi 7 dni od chwili złożenia zamówienia. Po upływie powyższego terminu Klient zostanie powiadomiony w drodze wiadomości e-mail o możliwości uiszczenia płatności w dodatkowym 3-dniowym terminie. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, jest równoznaczne z anulowaniem zamówienia. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

 1. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 • 8

Realizacja zamówień

 1. Sprzedawca dostarcza zamówione Produkty w sposób wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost, do Paczkomatów InPost. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Dostawa.
 2. Osobisty odbiór opłaconego towaru jest możliwy w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy pod adresem ul. Długa 69, 80-831 Gdańsk.
 3. W przypadku zamówienia kilku Produktów, Produkty co do zasady pakowane są zbiorczo w jedną przesyłkę, chyba że wybierając sposób dostawy, Klient wskaże inny sposób pakowania i dostawy.
 4. O wysyłaniu Produktów i numerze przesyłki Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało wysłane w formie wybranej przez Klienta w ciągu 7 dni roboczych, licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności lub w przypadku dostawy za pobraniem – po wysłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 1. Realizowane będą wyłącznie prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy. Jednocześnie Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:

 1. a) podania przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki;
 2. b) braku możliwości podjęcia kontaktu z Klientem pod podanym w Zamówieniu numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej w okresie realizacji Zamówienia;
 3. c) podjęcia prób łamania zabezpieczeń Sklepu internetowego, wykorzystanie Sklepu internetowego niezgodne z przeznaczeniem, lub w przypadku gdy występuje inna próba oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta, w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest niezgodne z prawem.

 1. W przypadku braku zamówionego Produktu w Sklepie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn w czasie przewidzianym w ust. 1 powyżej, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Strony mogą umówić się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia. Klientowi przysługuje też prawo do żądania zwrotu wpłaconej kwoty za zamówienie i rezygnacji z zamówienia.

 1. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy żąda realizacji zamówienia tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.
 2. Dowodem zakupu w przypadku Klientów będących Konsumentami jest paragon.
 3. Dowodem zakupu dla Klientów niebędących Konsumentami jest faktura VAT.
 4. Na życzenie Konsumenta Sprzedawca wystawi fakturę VAT po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić w formularzu zamówienia w polu: Dodatkowe informacje. Klient niniejszym wyraża zgodę na wystawianie faktur drogą elektroniczną.

 • 9

Reklamacje

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Produktów wolnych od wad fizycznych. W przypadku niezgodności Produktu z umową (Produktu posiadającego wady fizyczne), Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Produktu w ciągu 2 lat od daty wydania rzeczy Klientowi.
 2. Reklamacja może zostać złożona pisemnie, wraz ze wskazaniem: danych reklamującego (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail), daty nabycia Produktu, dokładnego opisania wady oraz okoliczności jej powstania, żądania usunięcia wady, wymiany na Produkt wolny od wad, obniżenia ceny lub oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna. Reklamowany Produkt należy odesłać na adres Sprzedawcy: tj. Bohyne Sylwia Jóźwiak ul. Marszałkowskiego 4, 83-300 Kartuzy. Składając reklamację, Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży –oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT bądź innego niebudzącego wątpliwości dowodu zakupu.

 1. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z reklamowanym Produktem.
 2. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca, w zależności od żądania Klienta, naprawi lub wymieni Produkt na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe (Produkt niedostępny, wyczerpany nakład) zwróci należność za Produkt podlegający reklamacji lub zaproponuje inny spośród dostępnych w Sklepie Produktów; bądź też w przypadku żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy – zwróci uiszczoną przez Klienta należność w całości lub w części. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca zwróci poniesione przez Klienta koszty odesłania reklamowanego Produktu.

 1. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca przekaże Klientowi na trwałym nośniku oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. W przypadku wyrażenia zgody Sprzedawca wraz z oświadczeniem przekaże informację o podmiocie uprawnionym do rozwiązywania sporów właściwym dla Sprzedawcy.

 1. Klient będący Konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu

– zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

– plauormy ODR dostępnej pod adresem hTp://ec.europa.eu/consumers/odr. Plauorma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 • 10

Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty odebrania Produktu bez podania przyczyny.

 • Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy towarów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta (o właściwościach wyraźnie przez Konsumenta zindywidualizowanych) lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Oznacza to, że nie istnieje obowiązek przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie Konsumenta lub na życzenie Konsumenta zmodyfikowanego.

 1. Prawo do odstąpienie od umowy nie dotyczy także towarów zakupionych w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.

 1. Zwracany Produkt nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie

wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 1. W celu skorzystania z powyższego uprawnienia Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy oraz zwrócić Sprzedawcy Produkt, przesyłając go na adres: Bohyne Sylwia Jóźwiak, Marszałkowskiego 4, 83-300 Kartuzy.

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dogodnej dla Konsumenta formie: za pośrednictwem poczty e-mail lub poprzez przesłanie wraz ze zwracanym Produktem oświadczenia na piśmie. Oświadczenie musi zawierać informacje pozwalające na identyfikację zamówienia (np. nr zamówienia, nr faktury).

 1. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone również zgodnie z wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (dostępny pod adresem: hTp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827). Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

 1. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany w Sklepie). Bezpośrednie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy pokrywa Konsument. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 1. Pieniądze zostaną odesłane Konsumentowi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 2. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami, w szczególności na zwrot na wskazany przez niego numer rachunku bankowego.

 • 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 • Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.


 • Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu markerngowym.


 • Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także że są to dane prawdziwe i aktualne. W sytuacji podania przez Klienta danych innych osób (np. jako odbiorców zamówienia) Klient oświadcza i zapewnia, że posiada podstawę dla podania takich danych (np. osoba taka wyraziła stosowną zgodę), że poinformował taką osobę o przekazaniu jej danych Sprzedawcy oraz o zasadach przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych określonych w Polityce Prywatności Sprzedawcy.


 • Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską lub do paczkomatu, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.


 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


 • Wszelkie szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności .

 • 12

Prawa autorskie i pokrewne

 1. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

 1. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody Sprzedawcy mogą być używane jedynie do osobistego użytku, w szczególności nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób, powielane, zmieniane itp. bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

 1. Bezprawne użycie logo i nazwy Sprzedawcy lub Sklepu jest niedozwolone.

 • 13

Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 1. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Właściciel Sklepu internetowego powiadomi Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej hTp:/bohyne.pl. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie internetowym zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie internetowym, licząc od chwili wejścia w życie nowego regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, dla których umowa zawarta na podstawie niniejszego regulaminu, nie ma charakteru zawodowego, stosuje się postanowienia regulaminu dotyczące Konsumentów z wyłączeniem §9 punkt 6.
 2. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych. Przy czym Klienci, o których mowa w ust. 3, którzy zawarli umowę po dniu 31 grudnia 2020 r. a przed wejściem w życie niniejszego regulaminu, objęci są zwiększoną ochroną wynikającą z niniejszego regulaminu.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.05.2021 r.